تبلیغات
اسلام آباد جوان
رفاه کامل شهروندان با ایجاد شهرداری الکترونیک
http://s8.picofile.com/file/8303760684/Image_6572.jpg
اسلام آباد جوان  :  به قلم  حاج جلیل محمدی  در عصر اطلاعات و با تالش روزافزون دولت و متخصصین حوزه فناوری برای شکل گیری جامعه اطاعاتی ، به سمتی  حرکت می کنیم که در آن، شهروند به کسی گفته می شود که عالوه بر آشنایی کامل بر فنآوری اطالعات و ارتباطات، مسئولیت پذیر ، پاسخگو ، فعال و دارای نقشی موثر در فرایند توسعه ملی باشد.حصول اطمینان از کاربرد فناوری اطالعات در همه ابعاد زندگی وسیستم های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی موجب  تحولی بزرگ در شیوه زندگی، کار و فعالیت آنها شده و از حقوق اساسی هر شهروند به حساب می آید.شهرداری الکترونیکی با قرارگرفتن در مسیر صحیح می تواند مردم را در رسیدن به رفاه کامل یاری نماید، برای رسیدن به این هدف باید برای تاسیس و پیشرفت شهر الکترونیکی تالش بسیارنمود.به وجود آوردن زیر ساختهای مناسب سخت  افزاری و نرم افزاری، ایجاد امنیت و پشتیبانی، فرهنگ سازی،روی کارآمدن نیروهای متخصص وهمچنین وضع قوانین  موردنیازازعوامل مهم درتحقق شهرداری الکترونیکی می باشند، نقش شهرداری الکترونیکی در دنیای پیشرفته امروز غیر  قابل انکار است.ارائه خدمات فراوان شهرداری به صورت الکترونیکی سهم بزرگی درکاهش ترددها وترافیک شهردارد. زیرا خیلی ازکارها ازطریق اینترنت انجام می شود وخیلی ازامورهم به دلیل سرعت باالی سیستم های نوین بایک مراجعه  صورت می پذیرند.
جهت برپایی وایجادشهرداری الکترونیکی بایدقوانین ویژه ای وضع شود واین قوانین اجراشوند مطابق برنامه ریزی سازمان  شهرداری ها ودهیاری های کشور، شهرداری الکترونیکی اولین گام درتحقق شهرودولت الکترونیکی می باشد. زیرابعداز تحقق شهرداری الکترونیکی بسترالزم برای نیل به شهرودولت الکترونیکی نیز فراهم خواهد شد.
درجهت تحقق شهر الکترونیکی بایدقوانین ویژه ای برای رعایت استاندارهای امنیتی نیز تدوین شود، به طوری که متناسب  بانیازها و ویژگی های هرشهرباشد. این قوانین ومقررات ازسوی دولت دربخش های مختلف اقتصادی واجتماعی قابل  بررسی است.قوانین مربوط به جرائم الکترونیکی ،حریم خصوصی ،حقوق مصرف کنندگان وقوانین تجارت الکترونیکی  ازجمله مهمترین قوانین هستند.درنهایت دریک شهرداری الکترونیکی،کلیه مراکزدولتی وخصوصی بااستفاده ازفناوری  اطالعات وارتباطات وازطریق شبکه های متعدد باهم درارتباط هستند تابدین وسیله امکان انجام فعالیت های بانکی ،تبادالت مالی وخدماتی را به صورت الکترونیکی برای تمامی شهروندان درکلیه اوقات شبانه روزفراهم آورند.

ادامه این نوشتار را در بخش ادامه مطلب بخوانید 

ادامه مطلب

علی باقری پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 08:23 ق.ظ نظرات()